Обадете ни се сега: +359 899 945 200

Добавете "CT Compare" Widget чрез Appearance> Widgets> Compare.

Политика на поверителност

 

Настоящият документ установява правилата, които „Обектив Консулт 1“ ЕООД, ЕИК 205824999, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Братя Миладинови” 1а, вх.Б, ет.1, офис 21, прилага спрямо ползвателите на сайта  https://www.obektivkonsult.bg.

 

Какво регламентира настоящия документ


От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент на Европейския съюз за защита на личните данни (GDPR). Целта му е да гарантира правото на неприкосновеност на физическите лица и да защити личните им данни.

 

Какво са лични данни?

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. По-конкретно, такива са: имена, ЕГН, адрес, телефон, месторождение, паспортни данни на лицето (физическа идентичност); семейно положение и родствени връзки (семейна идентичност); професионална биография (трудова дейност); здравен статус, психологическо и/или умствено състояние, сексуална ориентация (медицински данни); расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения (обществена идентичност); имотно състояние, финансово състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа на дружества (икономическа идентичност) и др.

 

Данни, които събираме и как ги използваме

Личните данни са данни, които описват и са свързани с някого в лично качество. Това са данни, чрез които лицата могат да бъдат идентифицирани. Ние събираме някои лични данни, за да предоставим услугите на всички наши клиенти. Ние обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: Данни за клиента: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и в определени случаи данни за семеен статус, с оглед доказване правото на собственост върху недвижим имот.

Идентификационни данни като имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, постоянен адрес и адрес за кореспонденция и в някои случаи семейно положение, са ни необходими за удостоверяване на самоличността Ви при встъпване в договорни отношения с оглед предоставянето на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти и изготвяне на необходимите документи в тази връзка.

Адрес на електронна поща, телефонен номер, мобилен телефон и адрес са ни необходими, за да се свържем с Вас във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и други искания.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

 

На какво основание използваме Вашите лични данни

Обработването на личните Ви данни е необходимо с оглед предоставянето от Обектив Консулт на посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, доколкото по смисъла на действащото
законодателство му е вменено в задължение съхраняването на такива данни, както и на основание законните интереси на Обектив Консулт за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се свежда до минимално необходимото за тази цел.

Приемаме, че всеки от вас предоставя само свои лични данни, които са актуални към момента на тяхното предоставяне. Всяко лице декларира, че данните са негови и предоставя същите доброволно и по собствена воля.

По отношение на лицата, с които предстои да сключим договор за посредничество при сделки с недвижими имоти обработваме следните данни: Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти, актове за гражданско състояние и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне и издаване на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите услуги.

Ние не използваме ваши лични данни за маркетингови цели, освен при наличие на изрично съгласие за това от ваша страна. Липсата на съгласие или неговото оттегляне не се отразява по никакъв начин на възможността да ползвате нашите посреднически услуги.

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Предоставените ни лични данни се обработват както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като са взети съответните административни, технически, кадрови и физически мерки, за да бъдат опазени личните данни, с които се разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране.

 

Срок за съхранение на лични данни

Ние ще съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване, вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

Данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период от 5 години.

При сключване на посреднически договор данните се съхраняват за период от 5 години след прекратяване на договора.

 

Защита на информацията

Сайттът https://obektivkonsult.bg/ използва/работи HTTPS (сигурност на връзката), което означава, че сървърът му използва сертификат, за да докаже самоличността на уебсайта пред браузърите, които потребителите ползват.

 

Изменения в политиката за поверителност

Обектив Консулт си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете се с нас на следния имейл адрес: obektivkonsult@abv.bg