Обадете ни се сега: +359 899 945 200

Добавете "CT Compare" Widget чрез Appearance> Widgets> Compare.

ПРАВНИ УСЛУГИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

Регистрация на фирми, сдружения и фондации.

ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ

Преобразуване на дружество, промяна на обстоятелства, прехвърляне на дялове, продажба на търговско предприятие.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Оказваме професионално съдействие, изготвяне на документи и представителство при следните сделки с недвижими имоти, както и при евентуални спорове, възникнали с тях: покупка/продажба, наем, замяна, дарение, аренда, ипотека върху имот, делба – доброволна и съдебна, суперфиция / учредяване право на строеж.

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ДЕЛА

Процесуално представителство и защита на интересите ви по граждански, търговски, трудови, административни и наказателни дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства.

ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И РЕШЕНИЯ

В това число, но не само - на органите на КАТ, строителен контрол и др.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО

Публикуване на годишен финансов отчет.

СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ

В областта на семейното право можем да Ви консултираме по въпроси, свързани с имуществените отношения между съпрузите, развод, родителски права, издръжка, вписване на режим на разделност, изготвяне на брачни договори и т. н., включително предлагаме и процесуално представителство.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Активно се занимаваме и с трудово-правни казуси, относими както за работника, така и за работодателя. Предоставяме правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно: Сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори; Работно време; Извънреден труд; Почивки, отпуски, платен годишен отпуск; Трудови обезщетение; Трудово възнаграждение; Дисциплинарна отговорност; Дисциплинарни наказания и ред за налагането им; Предварителна закрила при уволнение; Иск за отмяна на незаконно уволнение; Иск за възстановяване на работа; Иск за обезщетение при незаконно уволнение; Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Имате нужда от професионално подготвени документи, съобразени изцяло с Вашия случай и интереси /молби, договори, пълномощни, декларации и др.? Не се колебайте и се свържете с нас!

ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Разделяне и обединяване на поземлени имоти в регулация, уреждане на регулационни сметки между съседни имоти.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Нямате време и възможност да посетите многобройните институции, но имате спешна необходимост от издаване или получаване на определен документ, закупили сте жилище и трябва да промените партидите за него, или автомобил, който трябва да регистрирате в КАТ – ние можем да Ви помогнем, като изпратим наш представител в съответната институция.