Обадете ни се сега: +359 899 945 200

Правни Услуги

 • РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
 • РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ
 • ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО
 • ФИРМЕНИ ПРОМЕНИ – преобразуване на дружество, промяна на обстоятелства, прехвърляне на дялове, продажба на търговско предприяттие.
 • СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ – В областта на семейното право можем да Ви консултираме по въпроси, свързани с имуществените отношения между съпрузите, развод, родителски права, издръжка, вписване на режим на разделност, изготвяне на брачни договори и т. н., включително предлагаме и процесуално представителство.
 • СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – Оказваме професионално съдействие, изготвяне на документи и представителство при следните сделки с недвижими имоти, както и при евентуални спорове, възникнали с тях:
  • покупка/продажба
  • наем
  • замяна
  • дарение
  • аренда
  • ипотека върху
  • имот
  • делба – доброволна и съдебна
  • суперфиция / учредяване право на строеж
 • ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ  – Активно се занимаваме и с трудово-правни казуси, относими както за работника, така и за работодателя. Предоставяме правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:
  • Сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;
  • Работно време;
  • Извънреден труд;
  • Почивки, отпуски, платен годишен отпуск;
  • Трудови обезщетение;
  • Трудово възнаграждение;
  • Дисциплинарна отговорност;
  • Дисциплинарни наказания и ред за налагането им;
  • Предварителна закрила при уволнение;
  • Иск за отмяна на незаконно уволнение;
  • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.
 • ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ
 • ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ДЕЛА – Процесуално представителство и защита на интересите ви по граждански, търговски, трудови, административни и наказателни дела във всички съдебни инстанции, както и в нотариалното, обезпечителното, заповедното и изпълнителното производства
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ Имате нужда от професионално подготвени документи, съобразени изцяло с Вашия случай и интереси /молби, договори, пълномощни, декларации и др.? Не се колебайте и се свържете с нас! 
 • ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ И РЕШЕНИЯ, в това число, но не само- на органите на КАТ, Строителен контрол и др.
 • ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – разделяне и обединяване на поземлени имоти в регулация, уреждане на регулационни сметки между съседни имоти.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Нямате време и възможност да посетите многобройните институции, но имате спешна необходимост от издаване или получаване на определен документ, закупили сте жилище и трябва да промените партидите за него, или автомобил, който трябва да регистрирате в КАТ – ние можем да Ви помогнем, като изпратим наш представител в съответната институция.

© 2021 Обектив Консулт, Всички права запазени.